کد آگهی
890
تاریخ انتشار1400-06-04
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان چهار محال بختیاری
عنوان آگهیمناقصه واگذاری بهره برداری از شبکه های توزیع وروشنایی معابر
شرح آگهیمناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بهره برداری از شبکه های توزیع وروشنایی معابر شهرستان اردل وشعب تابعه واگذاری بهره برداری از شبکه های توزیع وروشنایی نعابر شهرستان اردل وشعب تابعه
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-06-09
شماره تماس
استانچهار محال و بختیاری
آدرس
توضیحات