کد آگهی
1017
تاریخ انتشار1400-07-03
مناقصه گذار توزیع نیروی برق استان چهار محال بختیاری
عنوان آگهیمناقصه واگذاری بهره برداری از شبکه های توزیع وروشنایی معابر
شرح آگهیمناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بهره برداری از شبکه های توزیع وروشنایی معابر شهرستان کیاروشعب تابعه ( تجدیداول) واگذاری بهره برداری از شبکه های توزیع وروشنایی معابر شهرستان کیاروشعب تابعه ( تجدیداول)
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-07-11
شماره تماس
استانچهار محال و بختیاری
آدرس
توضیحات