کد آگهی
1095
تاریخ انتشار1400-07-25
مناقصه گذارسیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز
عنوان آگهیمناقصه نورپردازی میدان ...
شرح آگهیمناقصه نورپردازی میدان طاووس
مبلغ برآورد مالی12,081,145,278 ریال
مبلغ تضمین605,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-08-08
شماره تماس
استانفارس
آدرس
توضیحاتhttps://shaffaf.shiraz.ir