کد آگهی
459
تاریخ انتشار1400-03-04
مناقصه گذارشهرداری اصفهان
عنوان آگهیمناقصه نورپردازی...
شرح آگهیمناقصه نورپردازی پل چمران
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین500,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-03-27
شماره تماس
استاناصفهان
آدرسخیابان آیت ا... شمس آبادی - کوچه شماره 23 - معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان
توضیحاتhttps://www.rrk.ir