کد آگهی
 
تاریخ انتشار1400-04-03
مناقصه گذارشهرداری فردیس
عنوان آگهیمناقصه طرح تقویت شبکه و تامین روشنایی برق
شرح آگهیمناقصه طرح تقویت شبکه و تامین روشنایی برق
مبلغ برآورد مالی20,000,000,000 ریال
مبلغ تضمین1,000,000,000 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس
استانالبرز
آدرسامور قراردادهای شهرداری واقع در فردیس بلوار تهرانی مقدم نرسیده به چهارراه فرگاز
توضیحاتhttps://www.rrk.ir