کد آگهی
1061
تاریخ انتشار1400-07-17
مناقصه گذارملی صنایع مس ایران
عنوان آگهیمناقصه طراحی تامین نصب و راه اندازی برج های روشنایی
شرح آگهیمناقصه طراحی تامین نصب و راه اندازی برج های روشنایی ورزشگاه شهر بابک
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس
استانکرمان
آدرس
توضیحاتwww.nicico.com