کد آگهی
1262
تاریخ انتشار1400-09-04
مناقصه گذارگاز استان مرکزی
عنوان آگهیمناقصه سیستم روشنایی
شرح آگهیمناقصه سیستم روشنایی ایستگاه های CGS شهرک مهاجران (ایستگاه پالایشگاه و ایستگاه پتروشیمی)
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-09-17
شماره تماس
استانمرکزی
آدرس
توضیحاتhttps://www.shana.ir