کد آگهی
562
تاریخ انتشار1400-03-22
مناقصه گذارشهرداری اردبیل
عنوان آگهیمناقصه روشنایی
شرح آگهیمناقصه عمومی یک مرحله ای روشنایی فاز اول بوستان سردار سلیمانی در حوزه شهرداری منطقه 5 اردبیل روشنایی فاز اول بوستان سردار سلیمانی در حوزه شهرداری منطقه 5 اردبیل
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-03-26
شماره تماس
استاناردبیل
آدرس
توضیحات