کد آگهی
748
تاریخ انتشار1400-05-05
مناقصه گذارشهرداری اردبیل
عنوان آگهیمناقصه روشنایی
شرح آگهیمناقصه عمومی یک مرحله ای روشنایی فاز اول بوستان سردار سلیمانی در حوزه منطقه پنج شهرداری روشنایی فاز اول بوستان سردار سلیمانی در حوزه منطقه پنج شهرداری
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-05-09
شماره تماس
استاناردبیل
آدرس
توضیحات