کد آگهی
 
تاریخ انتشار1399-12-10
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
عنوان آگهیمناقصه خرید 500 دستگاه چراغ LED
شرح آگهیمناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 500 دستگاه چراغ LED از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تمامی تولید کنندگان وتامین کنندگان واجد شرایط
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1399-12-14
شماره تماس
استانخراسان رضوی
آدرس
توضیحات