کد آگهی
888
تاریخ انتشار1400-06-04
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان قزوین
عنوان آگهیمناقصه خرید 1000دستگاه چراغ led50
شرح آگهیمناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید 1000دستگاه چراغ led50و 32دستگاه چراغ led 100 خرید 1000دستگاه چراغ led50و 32دستگاه چراغ led 100
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-06-09
شماره تماس
استانقزوین
آدرس
توضیحات