کد آگهی
211
تاریخ انتشار1400-01-28
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان کردستان
عنوان آگهیمناقصه خرید ۹۰۰۰ دستگاه انواع چراغ
شرح آگهیمناقصه خرید ۹۰۰۰ دستگاه انواع چراغ خیابانی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-02-01
شماره تماس
استانکردستان
آدرس
توضیحاتشرایط مناقصه عمومی و مدارک مرتبط در آدرس www.setadiran.ir قابل دانلود میباشد