کد آگهی
205
تاریخ انتشار1400-01-26
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان کردستان
عنوان آگهیمناقصه خرید 9000 دستگاه انواع چراغ خیابانی
شرح آگهیمناقصه خرید 9000 دستگاه انواع چراغ خیابانی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-02-01
شماره تماس
استانکردستان
آدرس
توضیحاتhttp://tender.tavanir.org.ir