کد آگهی
1308
تاریخ انتشار1400-09-10
مناقصه گذارتوزیع برق شمال خراسان
عنوان آگهیمناقصه خرید 3000 دستگاه انواع چراغ خیابانی...
شرح آگهیمناقصه خرید 3000 دستگاه انواع چراغ خیابانی LED مناقصه شماره 400/321
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین2,030,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-09-15
شماره تماس
استانخراسان شمالی
آدرس
توضیحاتhttp://tender.tavanir.org.ir