کد آگهی
268
تاریخ انتشار1400-02-04
مناقصه گذارتوزیع برق
عنوان آگهیمناقصه خرید چراغ LED 35 وات
شرح آگهیمناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید چراغ LED 35 وات بهمراه بازوی چراغ فلزی خرید چراغ LED 35 وات بهمراه بازوی چراغ فلزی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-02-08
شماره تماس
استانمرکزی
آدرس
توضیحات