کد آگهی
8
تاریخ انتشار1399-12-04
مناقصه گذارشهرداری شیراز
عنوان آگهیمناقصه خرید چراغ های LED
شرح آگهیمناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 99/222-SH با موضوع خرید چراغ های LED دو ایستگاه مسافری خط دو
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1399-12-06
شماره تماس
استانفارس
آدرس
توضیحاتhttps://shaffaf.shiraz.ir/