کد آگهی
490
تاریخ انتشار1400-03-09
مناقصه گذارمدیریت شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی
عنوان آگهیمناقصه خرید چراغ های روشنایی
شرح آگهیمناقصه خرید چراغ های روشنایی پروژه مدیریت شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین 650,000,000ریال
دریافت اسناد1400-03-13
شماره تماس04135255118
استانآذربایجان شرقی
آدرستبریز خ خاقانی خ مدرس روبروی آتش نشانی
توضیحات