کد آگهی
58
تاریخ انتشار1399-12-17
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
عنوان آگهیمناقصه خرید چراغ لاکپشتی بخار سدیم
شرح آگهیمناقصه عمومی دو مرحله ای خرید چراغ لاکپشتی بخار سدیم کرمان
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1399-12-28
شماره تماس
استانکرمان
آدرس
توضیحات