کد آگهی
456
تاریخ انتشار1400-03-04
مناقصه گذارمدیریت شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی
عنوان آگهیمناقصه خرید چراغهای روشنایی
شرح آگهیمناقصه خرید چراغهای روشنایی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین650,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-03-13
شماره تماس04135255118
استانآذربایجان شرقی
آدرستبریز- خ خاقانی- خ مدرس- روبوری آتش نشانی
توضیحات