کد آگهی
346
تاریخ انتشار1400-02-15
مناقصه گذارشهرداری نوشهر - مازندران
عنوان آگهیمناقصه خرید پایه چراغ دکوراتیو
شرح آگهیمناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پایه چراغ دکوراتیو خرید پایه چراغ دکوراتیو
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-02-18
شماره تماس
استانمازندران
آدرس
توضیحات