کد آگهی
429
تاریخ انتشار1400-02-30
مناقصه گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان
عنوان آگهیمناقصه خرید و اجرای سیستم روشنایی
شرح آگهیمناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرای سیستم روشنایی کمربندی اردستان خرید و اجرای سیستم روشنایی کمربندی اردستان
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-03-06
شماره تماس
استاناصفهان
آدرس
توضیحات