کد آگهی
731
تاریخ انتشار1400-05-04
مناقصه گذارمناقصه خرید و اجراء سیستم روشنایی
عنوان آگهیمناقصه خرید و اجراء سیستم روشنایی
شرح آگهیمناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجراء سیستم روشنایی محور پلیس راه - شهرک صنعتی اشترجان شهرستان فلاورجان خرید و اجراء سیستم روشنایی محور پلیس راه - شهرک صنعتی اشترجان شهرستان فلاورجان
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-05-10
شماره تماس
استاناصفهان
آدرس
توضیحات