کد آگهی
1185
تاریخ انتشار1400-08-18
مناقصه گذارذوب آهن اصفهان
عنوان آگهیمناقصه خرید نمایشگر
شرح آگهیمناقصه خرید نمایشگر49 اینچ 140001435
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-08-18
شماره تماس
استاناصفهان
آدرس
توضیحات