کد آگهی
581
تاریخ انتشار1400-03-24
مناقصه گذارشهرداری شهرضا
عنوان آگهیمناقصه خرید نصب و اجرای پایه روشنایی
شرح آگهیمناقصه خرید نصب و اجرای پایه روشنایی بلوار شهید سلیمانی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین400,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-04-12
شماره تماس53241010 داخلی241
استاناصفهان
آدرسامور قراردادهای شهرداری
توضیحات