کد آگهی
491
تاریخ انتشار1400-03-09
مناقصه گذارشهرداری شهرضا
عنوان آگهیمناقصه خرید نصب و اجرای پایه روشنایی
شرح آگهیمناقصه خرید نصب و اجرای پایه روشنایی بلوار شهید سلیمانی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین400,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-03-19
شماره تماس53241010
استاناصفهان
آدرسامور قراردادها
توضیحات