کد آگهی
440
تاریخ انتشار1400-03-02
مناقصه گذارشهرداری شهرضا
عنوان آگهیمناقصه خرید نصب و اجرای پایه روشنایی
شرح آگهیمناقصه خرید نصب و اجرای پایه روشنایی بلوار شهید سلیمانی
مبلغ برآورد مالی0ریال
مبلغ تضمین 400,000,000ریال
دریافت اسناد
شماره تماس53241010
استاناصفهان
آدرسامور قراردادها
توضیحات