کد آگهی
991
تاریخ انتشار1400-06-25
مناقصه گذارتولید نیروی برق رامین استان خوزستان
عنوان آگهیمناقصه خرید لوازم روشنایی
شرح آگهیمناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوازم روشنایی خرید لوازم روشنایی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-06-28
شماره تماس
استانخوزستان
آدرس
توضیحات