کد آگهی
898
تاریخ انتشار1400-06-07
مناقصه گذارتولید نیروی برق رامین سهامی عام
عنوان آگهیمناقصه خرید لوازم روشنایی
شرح آگهیمناقصه خرید لوازم روشنایی
مبلغ برآورد مالی20,000,000,000 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-06-13
شماره تماس
استانخوزستان
آدرس
توضیحات کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد