کد آگهی
744
تاریخ انتشار1400-05-05
مناقصه گذارتولید نیروی برق رامین سهامی عام
عنوان آگهیمناقصه خرید لوازم روشنایی
شرح آگهیمناقصه خرید لوازم روشنایی
مبلغ برآورد مالی16,830,000,000 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-05-10
شماره تماس
استانخوزستان
آدرس
توضیحات. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد