کد آگهی
366
تاریخ انتشار1400-02-20
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان خوزستان
عنوان آگهیمناقصه خرید لامپ
شرح آگهیمناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای مناقصه عمومی خرید لامپ 50 ، 70 ، 150 سدیمی و لامپ 250 وات سدیمی خیاری به شماره 1400/45 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید لامپ 50 ، 70 ، 150 سدیمی و لامپ 250 وات سدیمی خیاری به شماره 1400/45
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-02-27
شماره تماس
استانخوزستان
آدرس
توضیحات