کد آگهی
498
تاریخ انتشار1400-03-11
مناقصه گذارشهرداری کلارآباد
عنوان آگهیمناقصه خرید تیر و روشنایی و چراغ و پایه چراغ
شرح آگهیمناقصه خرید تیر و روشنایی و چراغ و پایه چراغ حدود 150 اصله
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-03-18
شماره تماس
استانمازندران
آدرسامور مالی شهرداری
توضیحات