کد آگهی
350
تاریخ انتشار1400-02-16
مناقصه گذارشهرداری رامسر
عنوان آگهیمناقصه خرید تیرهای روشنایی دکوراتیو
شرح آگهیمناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تیرهای روشنایی دکوراتیو خرید تیرهای روشنایی بر اساس طرح های مورد تصویب شهرداری
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-02-22
شماره تماس
استانمازندران
آدرس
توضیحات