کد آگهی
824
تاریخ انتشار1400-05-18
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان لرستان
عنوان آگهیمناقصه خرید تعداد 11000دستگاه انواع چراغ خیابانیLED
شرح آگهیمناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای 400-10 خرید تعداد 11000دستگاه انواع چراغ خیابانیLED
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-06-01
شماره تماس
استانلرستان
آدرس
توضیحات