کد آگهی
834
تاریخ انتشار1400-05-19
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان لرستان
عنوان آگهیمناقصه خرید تعداد 11000دستگاه انواع چراغ...
شرح آگهیمناقصه خرید تعداد 11000دستگاه انواع چراغ خیابانیLED
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین4,570,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-06-01
شماره تماس
استانلرستان
آدرس
توضیحاتhttp://tender.tavanir.org.ir