کد آگهی
1186
تاریخ انتشار1400-08-19
مناقصه گذارسیما منظر و فضای سبز شهری
عنوان آگهیمناقصه خرید تجهیزات نورپردازی
شرح آگهیمناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات نورپردازی تقاطع غیرهم سطح میدان فراهان اراک خرید تجهیزات نورپردازی تقاطع غیرهم سطح میدان فراهان اراک
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-08-23
شماره تماس
استانمرکزی
آدرس
توضیحات