کد آگهی
 
تاریخ انتشار1400-04-03
مناقصه گذار فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان
عنوان آگهیمناقصه خرید تجهیزات سیستم صوت ونور
شرح آگهیمناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات سیستم صوت ونور مجتمع فرهنگی وهنری بهارستان خرید تجهیزات سیستم صوت ونور مجتمع فرهنگی وهنری بهارستان
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-04-07
شماره تماس
استانگلستان
آدرس
توضیحات