کد آگهی
1156
تاریخ انتشار1400-08-15
مناقصه گذار راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی
عنوان آگهیمناقصه خرید تجهیزات روشنایی
شرح آگهیمناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید تجهیزات روشنایی مطابق مشخصات فنی ارائه شده نوبت اول 1400/31/127 خرید تجهیزات روشنایی مطابق مشخصات فنی ارائه شده نوبت اول
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-08-20
شماره تماس
استانخراسان رضوی
آدرس
توضیحات