کد آگهی
405
تاریخ انتشار1400-02-27
مناقصه گذارگاز استان تهران
عنوان آگهیمناقصه خرید تجهیزات روشنایی
شرح آگهیمناقصه خرید تجهیزات روشنایی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین440,700,000 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحات