کد آگهی
942
تاریخ انتشار1400-06-15
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق غرب استان تهران
عنوان آگهیمناقصه خرید انواع چراغ خیابانی
شرح آگهیمناقصه خرید انواع چراغ خیابانی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-06-17
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحاتhttp://tender.tavanir.org.ir