کد آگهی
299
تاریخ انتشار1400-02-07
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان اصفهان
عنوان آگهیمناقصه خرید انواع چراغ ال ای دی ...
شرح آگهیمناقصه خرید انواع چراغ ال ای دی ۲۰ وات و ۸۰ وات۱۹۰۶/۱۴۰۰
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-02-13
شماره تماس
استاناصفهان
آدرس
توضیحاتسامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)