کد آگهی
792
تاریخ انتشار1400-05-13
مناقصه گذارتوزیع برق استان مرکزی
عنوان آگهیمناقصه خرید انواع لاپ
شرح آگهیمناقصه خرید انواع لاپ
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین 2,531,750,000ریال
دریافت اسناد1400-05-26
شماره تماس
استانمرکزی
آدرس
توضیحاتhttp://tender.tavanir.org.ir