کد آگهی
842
تاریخ انتشار1400-05-20
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری
عنوان آگهیمناقصه خرید انواع لامپ
شرح آگهیمناقصه خرید انواع لامپ
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین862,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-05-24
شماره تماس
استانچهار محال و بختیاری
آدرس
توضیحاتhttp://tender.tavanir.org.ir