کد آگهی
831
تاریخ انتشار1400-05-19
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان چهار محال بختیاری
عنوان آگهیمناقصه خرید انواع لامپ
شرح آگهیمناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع لامپ خرید انواع لامپ
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-05-24
شماره تماس
استانچهار محال و بختیاری
آدرس
توضیحات