کد آگهی
784
تاریخ انتشار1400-05-12
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان مرکزی
عنوان آگهیمناقصه خرید انواع لامپ
شرح آگهیمناقصه خرید انواع لامپ
مبلغ برآورد مالی62,725,000,000 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-05-25
شماره تماس
استانمرکزی
آدرس
توضیحاتسامانه ستاد