کد آگهی
652
تاریخ انتشار1400-04-06
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق غرب استان تهران
عنوان آگهیمناقصه خرید انواع لامپ
شرح آگهیمناقصه خرید انواع لامپ
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-04-09
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحاتhttp://tender.tavanir.org.ir