کد آگهی
1075
تاریخ انتشار1400-07-20
مناقصه گذارتوزیع برق نواحی استان تهران
عنوان آگهیمناقصه خرید انواع لامپ
شرح آگهیمناقصه خرید انواع لامپ بخار جیوه
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین936,250,000 ریال
دریافت اسناد1400-07-25
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحاتhttp://tender.tavanir.org.ir---www.setadiran.ir