کد آگهی
899
تاریخ انتشار1400-06-07
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان ایلام
عنوان آگهیمناقصه خرید انواع لامپ ...
شرح آگهیمناقصه خرید انواع لامپ بخار سدیم لوله ای
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-06-13
شماره تماس
استانایلام
آدرس
توضیحاتhttp://tender.tavanir.org.ir---www.setadiran.ir