کد آگهی
621
تاریخ انتشار1400-03-31
مناقصه گذارشهرداری شهرضا
عنوان آگهیمناقصه خرید، نصب و اجرای پایه روشنایی
شرح آگهیمناقصه خرید، نصب و اجرای پایه روشنایی بلوار شهید سلیمانی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین400,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-04-12
شماره تماس53241010
استاناصفهان
آدرس
توضیحات