کد آگهی
500
تاریخ انتشار1400-03-11
مناقصه گذار فرودگاه های استان اصفهان
عنوان آگهیمناقصه خرید، حمل و نصب 8 دستگاه دکل روشنایی
شرح آگهیمناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تجدید مناقصه خرید، حمل و نصب 8 دستگاه دکل روشنایی اپرون فرودگاه اصفهان تجدید مناقصه خرید، حمل و نصب 8 دستگاه دکل روشنایی اپرون فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-03-19
شماره تماس
استاناصفهان
آدرس
توضیحات