کد آگهی
343
تاریخ انتشار1400-02-15
مناقصه گذارفرودگاههای استان اصفهان
عنوان آگهیمناقصه خرید،نصب ،حمل وراه اندازی 8 دستگاه دکل روشنایی
شرح آگهیمناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تجدید مناقصه خرید،نصب ،حمل وراه اندازی 8 دستگاه دکل روشنایی اپرون فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان تجدید مناقصه خرید،نصب ،حمل وراه اندازی 8 دستگاه دکل روشنایی اپرون فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-02-22
شماره تماس
استاناصفهان
آدرس
توضیحات